หน่วยกรรมบุญ

posted on 13 May 2012 19:35 by tammaa directory Knowledge

ผู้ใดสร้างสมบุญ-บาป เมื่อหักลบกันแล้ว 

... บุญมีมากกว่าบาป  แต่ไม่ถึง ๓,๐๐๐ บุญจักได้ไปเกิดเป็นมนุษย์
... แต่บุญมากกว่าบาป  ตั้งแต่ ๓,๐๐๐บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นล่าง
... บุญมากกว่า ๑๐,๐๐๐ บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นกลาง
... จำนวนบุญมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพขั้นสูง
... จำนวนบุญครบ ๑๐๐,๐๐๐ บุญขึ้นไป จักได้เป็นพุทธะเทพเจ้า ณ  สุขาวดีแดนสุขสันต์

… บาปมีมากกว่าจำนวนบุญ ให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ตามกรรมแห่งตน
... ส่วนผู้สร้างบาปหนัก จักตกอเวจีตลอกกาล

จากหนังสือพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัฐ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

(โดยขอปรับแก้แยกหน่วยบุญกับบาปให้เห็นกันอย่างชัดเจน)

 

 


 

หน่วยกรรมบุญ 

หน่วยบุญ (เมื่อทำสิ่งใดจะได้บุญ)
๑. ดูแลปรนนิบัติพ่อแม่ด้วยกตัญญูตลอดชีวิต ๑๐๐,๐๐๐  บุญ
๒. บำเพ็ญธรรมจริงจัง (ละชั่วทำดี) ๑๐,๐๐๐  บุญ
๓. บริจาคที่ดินเพื่อประโยชน์สังคม ๙,๖๐๐  บุญ
๔. ซื่อสัตย์สุจริต ๕,๐๐๐  บุญ
๕. สละชีพเพื่อชาติ ๕,๐๐๐  บุญ
๖. มีสามีเดียวภรรยาเดียว ตลอดชีพ ๑,๐๐๐  บุญ
๗. ทำลายซ่องโสเภณี  ๑  แห่ง ๑,๐๐๐  บุญ
๘. หญิงครองม่ายไม่ด่างพร้อยตลอดชีพ ๑,๐๐๐  บุญ
๙. ไม่ยอมคบชู้ (เมื่อมีโอกาส)  ๑  ครั้ง ๑๐๐  บุญ
๑๐.ชักชวนคนให้กินเจ ๑๐๐  บุญ
๑๑.พี่น้องรักใคร่ไม่แก่งแย่ง ๑๐๐  บุญ
๑๒.ระงับคดี  ๑๐  เรื่อง ๑๐  บุญ
๑๓.แสดงละครแนวสร้างสรรคุณธรรม  ๑  ครั้ง ๑๐  บุญ
๑๔.อดกลั้นตัณหาราคะ  ๑  ครั้ง ๑๐  บุญ
๑๕.ขุดลอกระบายคู คลอง  ๑  ครั้ง ๙  บุญ
๑๖.ไม่ยอมรับสินบน  ทำตามหน้าที่  ๑  ครั้ง ๘  บุญ
๑๗.รับใช้พ่อแม่  ๑  ครั้ง ๔  บุญ
๑๘.เสียภาษีครบถ้วน  ๑  ครั้ง ๕  บุญ
๑๙.พิมพ์แจกหนังสือธรรมะ  ๑  เล่ม ๓  บุญ
๒๐.ผู้น้อยรับใช้ผู้ใหญ่  ๑  ครั้ง ๓  บุญ
๒๑.บริจาคยารักษาโรค  ๑  ครั้ง ๓  บุญ
๒๒.ทำหน้าที่แม่บ้านดูแลบ้านเรือน  ๑  วัน ๓  บุญ
๒๓.เก็บได้ทรัพย์คืนเจ้าของคืนเจ้าของ  ๑  บาท ๑  บุญ
๒๔.ครูสอนคุณธรรม (ทำความดี)  ๑  ครั้ง ๑  บุญ
๒๕.ถูกหยามไม่โกรธ  ๑  ครั้ง ๑  บุญ
๒๖.บริการให้ความสะดวก  ๑  ครั้ง ๑  บุญ
๒๗.เก็บหล่นธัญญาหาร  ๑๐  เม็ด ๑  บุญ
๒๘.ยกย่องครูอาจารย์  ๑  ครั้ง ๑  บุญ
๒๙.สามีภรรยานับถือกันและกัน  ๑  ครั้ง ๑  บุญ
๓๐.ปล่อยนก ปล่อยปลา  ๑  ชีวิต ๑  บุญ
๓๑.การบำเหน็จ, ลงโทษ ยุติธรรม  ๑  ครั้ง ๐.๗  บุญ
๓๒.บริจากเงินแก่คนยากไร้  ๑  บาท ๐.๗  บุญ
๓๓.บริจาคช่วยงานศพ  ๑  บาท ๐.๗  บุญ
๓๔.กิริยาวาจาสุภาพ  ๑  ครั้ง ๐.๕  บุญ
๓๕.เก็บกวาดขยะ  ถนน  คู คลอง  ๑  ครั้ง ๐.๔  บุญ
๓๖.ขายสินค้าคุณภาพดีราคาต่ำ  ๑  ครั้ง ๐.๓  บุญ 

 

 


หน่วยบาป

๑.เป็นลูกทรพี ตกนรกอเวจีตลอดกาล
๒.ขายชาติ ๕๐,๐๐๐ บาป/ตกนรกตลอดกาล
๓.ตัดไม้ทำลายป่า ๓๐,๐๐๐ บาป/ตกเดรัจฉานภูมิ
๔.ฆ่าชิงทรัพย์  ๑  ครั้ง ๒๕,๐๐๐  บาป
๕.ใช้เวทมนต์คาถาทำร้ายคน ๒๐,๐๐๐  บาป
๖.รับสินบนรังแกคน ๒๐,๐๐๐  บาป
๗.เนรคุณผู้มีบุญคุณ ๒๐,๐๐๐  บาป
๘.ข่มขืนหญิง  ๑  ครั้ง ๑๕,๐๐๐  บาป
๙.หลงเมียน้อยข่มเหงเมียหลวง ๑๕,๐๐๐  บาป
๑๐.ภรรยาข่มเหงไม่นับถือสามี ๑๕,๐๐๐  บาป
๑๑.สร้างความด่างพร้อยแก่หญิงม่าย  ๑  คน ๑๐,๐๐๐  บาป
๑๒.ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้าน ๑๐,๐๐๐  บาป
๑๓.สร้างหนังสือลามก  ๑  เรื่อง ๓,๐๐๐  บาป
๑๔.ตั้งซ่องโสเภณี  ๑  แห่ง ๑,๐๐๐  บาป
๑๕.ก่อความวุ่นวายแก่บ้านเมือง  ๑  ครั้ง ๑,๐๐๐  บาป
๑๖.ทำแท้ง  ๑  ครั้ง ๑,๐๐๐  บาป
๑๗.แย่งสามีภรรยาผู้อื่น  ๑  คน ๑,๐๐๐  บาป
๑๘.ฆ่าตัวตาย ๑,๐๐๐  บาป
๑๙.ปิดกั้นทางสัญจรน้ำหรือบก ๔๐๐  บาป
๒๐.คบชู้  ๑  ครั้ง ๑๐๐  บาป
๒๑.ยุยงให้เกิดเรื่องราว  ๑  เรื่อง ๑๐๐  บาป
๒๒.เที่ยวซ่อง  ๑  ครั้ง ๑๐๐  บาป
๒๓.ตำหนิศาสนาอื่น  ๑  ครั้ง ๑๐๐  บาป
๒๔.แสดงละครพาเสื่อมศีลธรรม, ลามก  ๑  ครั้ง ๑๐๐  บาป
๒๕.พี่น้องโกรธเคืองกัน ๑๐๐  บาป
๒๖.พูดหยาบคายลามก  ๑  ครั้ง ๑๐  บาป
๒๗.ขัดคำสั่งพ่อแม่  ๑  ครั้ง ๑๐  บาป
๒๘.ไม่ยอมเสียภาษี  ๑  ครั้ง ๘  บาป
๒๙.ปนปลอมสินค้า, ขายยาปลอม, ยาเสื่อม  ๑  ครั้ง ๕  บาป
๓๐.พูดล้อเลียนผู้อัปลักษณ์, มีปมด้อย  ๑  คำ ๕  บาป
๓๑.เล่นการพนัน  ๑  ครั้ง ๕  บาป
๓๒.ส่งเสริมคนชั่ว  ๑  ครั้ง ๔  บาป
๓๓.ภรรยาบ่นว่าสามี  ๑  ครั้ง ๓  บาป
๓๔.การบำเหน็จ, ลงโทษ ไม่ยุติธรรม  ๑  ครั้ง ๓  บาป
๓๕.โกรธไม่หาย  ๑  ครั้ง ๓  บาป
๓๖.สามีภรรยาทะเลาะวิวาทกัน  ๑  ครั้ง ๒  บาป
๓๗.รับทรัพย์สินอันมิชอบ, ฉ้อโกง  ๑  บาท ๑  บาป
๓๘.เสียสัจจะ,ผิดนัด,พูดเท็จ  ๑  ครั้ง ๑  บาป
๓๙.ปากร้ายชอบด่าคน, นินทาคน  ๑  ครั้ง ๑  บาป
๔๐.ทิ้งธัญญาหาร (ข้าว)  ๑๐  เม็ด ๑  บาป
๔๑.ลบหลู่ครูอาจารย์  ๑  ครั้ง ๑  บาป
๔๒.หน้าด้านไร้ยางอาย  ๑  ครั้ง ๑  บาป
๔๓.เที่ยวขีดเขียนเลอะเทอะในที่สาธารณะ  ๑  ครั้ง ๑  บาป
๔๔.เก็บได้ทรัพย์ไม่ยอมคืนเจ้าของ  ๑  บาท ๑  บาป
๔๕.มีสัจจะ, ทำตามสัญญา  ๑  ครั้ง ๑  บาป
๔๖.ฆ่ากุ้ง  ปลา  เป็นอาหาร  ๑๐  ชีวิต ๑  บาป
๔๗.โกรธเคืองพ่อแม่  ๑  ครั้ง ๑  บาป
๔๘.ค้างหนี้ไม่ชำระ  ๑  บาป ๐.๖  บาป
๔๙.ล่ายิงสัตว์  ๑  ชีวิต ๐.๕  บาป
๕๐.ไม่เหลียวแลพ่อแม่  ๑  วัน ๐.๕  บาป
๕๑.ทิ้งขยะลงถนน คู คลอง  ๑  ครั้ง ๐.๔  บาป

Comment

Comment:

Tweet